Geen Twijfel

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

1 Timoteüs 2:6

Jezus Christus heeft zichzelf gegeven als losgeld voor allen.
Volgens een eeuwenoude kerkelijke traditie laat God ongelovigen en zondaren straffen met een eindeloze marteling in de hel. De christelijke kerk leert dit al sinds Augustinus, alhoewel de gedachte ook al voorkwam bij de Farizeeën. Deze opvatting komt echter niet voor in de Bijbel, niet in de boeken van het Oude Testament en niet in de boeken van het Nieuwe Testament. God is namelijk de Alverzoener! Het best bewaarde geheim in de wereld dat ons al lange tijd geleden geopenbaard werd.